Kişisel Verilerle İlgili Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ

BAŞVURU FORMU

 

  1. İlgili Kişi İletişim Bilgileri

 

Adı Soyadı

 

 

T.C. Kimlik Numarası/Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

 

 

E-posta Adresi

 

 

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi

 

Telefon Numarası

 

 

  1. İlgili Kişiler Tarafından Yöneltilebilecek Talepler

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:

 

Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak

Seçiminiz

1

Şirket bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

(KVK Kanunu md. 11/1 (a))

 

2

Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum.

 

(KVK Kanunu md. 11/1 (b))

 

3

Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

(KVK Kanunu md. 11/1 (c))

 

4

Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

 

(KVK Kanunu md. 11/1 (ç))

 

5

Şirket / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.)

 

(KVK Kanunu md. 11/1 (d))

 

6

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

 

-      Silinmesini 

ð

-      Yok edilmesini 

ð

-      Anonim hale getirilmesini       

ð

 

Talep ediyorum. (Seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

 

(KVK Kanunu md. 11/1 (e))

 

7

Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

(KVK Kanunu md. 11/1 (f))

 

8

Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

 

-      Silinmesini 

ð

-      Yok edilmesini 

ð

-      Anonim hale getirilmesini       

ð

 

Talep ediyorum. (Seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

 

(KVK Kanunu md. 11/1 (f))

 

9

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

 

(KVK Kanunu md. 11/1 (g))

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

(KVK Kanunu md. 11/1 (h))

 

 

  1. Şirket ile münasebetin açıklaması (eğer işçi ve işveren ilişkisi kapsamında verileriniz alındıysa yahut herhangi bir başka ilişkiden kaynaklı olarak verileriniz alındıysa buna dair detayları vermeniz talebinizin yanıtlanmasında yararlı olacaktır.)

Yukarıda belirtilen şekilde doldurulan Başvuru Formunun Birim Makina’nın Halilbeyli OSB. Mahallesi İzmir Caddesi No:11/2 Kemalpaşa / İZMİR adresine noter kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. E-posta adresine gönderilecek taleplerin, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da talep sahibinin Birim Makina nezdinde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya varsa birimreycling.com sitesinde yönlendirilen başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla, birimmakina@hs02.kep.tr yahut info@birimmakina.com.tr adreslerine iletilmesi gerekmektedir. 

İletilen başvuruların, Türkçe olarak yapılması ve talebin tereddütsüzce anlaşılabilecek açıklıkta yazılması, kimlik bilgileri ve konu ile ilgili belge ve bilgilerin başvuruya eklenmiş olması zorunludur. Başkası adına yapılan taleplerde, talep sahibinin kimlik ve adres bilgilerinin ve talep sahibini temsil etmeye yetkili olduğunu gösteren yasal belgelerin eklenmesi zorunludur. 

Bu kapsamda yapılacak başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İletilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu süre, bilgi ve belgelerin tam bir şekilde iletilmesinden itibaren başlar. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Cevaplar Birim Makina’nın tercihine göre yazılı olarak herhangi bir posta türüyle talep sahibinin adresine yahut e-posta adresine gönderilebilir.

 

© Copyright Birim Makina, tüm hakları saklıdır. 2022